Âñå íîâîñòèÄåòñêèé òàíöåâàëüíûé ëàãåðü

Ëåòíèé òàíöåâàëüíûé ëàãåðü äëÿ äåòåé 6-12 ëåò â Äîìå Òàíöà CRAZY STYLE

3 ïîòîêà ïî 15 äíåé (ñá âñ âûõ)
1ûé: 15 èþíÿ - 5 èþëÿ
2îé: 13 èþëÿ - 2 àâã
3èé: 3 àâã - 23 àâã

ïî âñåì âîïðîñàì 8919-875-65-55

Ìåðîïðèÿòèÿ

uptrussÍîâûå ôîòîãðàôèè